Shanti/Ashtangi

SHANTI/ASHTANGI
Vunde gurunam caranaravinde
Sandarsita-svatma-sukhavabodhe
Nihsreyase jangalikayamane
Sansara-halahala
Moha-santyai
Hala hala
Ahahu-purusakaram
Sankah-cakrasi
Ahahu-purusakaram
Sankah-cakrasi
Dharinam d ha rinam
Sahasra-hasra-sirasam
Dharinam d ha rinam
Sahasra-hasra-sirasam
Vande Om shanti
Om shanti
Shanti, shanti
Shante om
Om shanti
Om shanti
Shanti, shanti
Shante om
Vunde gurunam caranaravinde sandarsita
Svatma-sukhavabodhe nihsreyase
Jangalikayamane
Sansara-halahala
Moha-santyai
Hala hala
Ahahu-purusakaram
Sankah-cakrasi
Ahahu-purusakaram
Sankah-cakrasi
Dharinam d ha rinam
Sahasra-hasra-sirasam
Dharinam d ha rinam
Sahasra-hasra-sirasam
Vande
Om shanti
Om shanti
Shanti, shanti
Shante om
Om shanti
Om shanti
Shanti, shanti
Shante om
Om shanti
Om shanti
Shanti, shanti
Shante om

Found on these albums